1. Administratorem Państwa danych jest firma: Digicom Marcin Pietrzak (dalej – Digicom). Nasza siedziba mieści się w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 55. Nasz adres korespondencyjny mailowy to: biuro@digicom.com.pl. Zarejestrowani jesteśmy w rejestrze CEIDG.
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę o kontakt pod adresem mail rodo@digicom.com.pl, Tel. 42 715 43 96 lub pod adresem 95-100 Zgierz ul.Łęczycka 55
 3. Państwa dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy, w tym także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. wystawienia faktury, w celach marketingowych lub w celach potwierdzonych wyrażoną odrębnie przez Państwa zgodą. Cele marketingowe to w szczególności przedstawianie Państwu ofert produktów i usług dostępnych w naszej firmie (przy użyciu telefonów, tabletów, komputerów, e-maili, komunikatorów, serwisów społecznościowych)
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: zawarcie i wykonanie umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO), wypełnienie ciążącego na nas obowiązku prawnego (art.6 ust. 1c RODO), udzielone przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1a RODO) lub tzw. uzasadniony prawnie interes polegający na promowaniu naszej oferty – marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1f RODO). Będziemy automatycznie przetwarzać Państwa dane osobowe – m.in. profilować je. Profilowanie to np. określenie jakie produkty lub usługi są dla Państwa interesujące. Dzięki temu nasza komunikacja będzie dla Państwa ciekawsza i bardziej wartościowa.
 5. Przetwarzamy następujące kategorie danych:
 • – dane kontaktowe: w tym imię, nazwisko, adres mail, numer telefonu, stanowisko zajmowane w danej firmie;
 • – dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi/dostawy towaru i wystawienia faktury w tym nazwa firmy, NIP, REGON;
 • – dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;
 • – dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług (np. o usługach Digicom, z których korzystali Państwo wcześniej, zainteresowaniach).
 • – dane zbieramy na pośrednictwem formularzy umieszczonych na naszych stronach internetowych oraz ogólnodostępnych źródeł internetowych. Nasi Klienci udzielają informacji o swoich danych również podczas zawierania transakcji oraz kontaktów handlowych, w trakcie organizacji konkursów, konferencji i szkoleń.
 • – dane mogą być udostępniane producentom zakupionych przez Państwa usług lub towarów, w celu prawidłowej realizacji usług, dostawy towaru lub na podstawie odrębnie wyrażonej przez Państwa zgody.
 • – Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli wymaga tego realizacja transakcji, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są m.in. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

6.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

– W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody będą one przetwarzane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu w przypadku marketingu bezpośredniego.

– W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu biznesowego. Przechowujemy także dane w szczególności przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • — dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • — wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • — zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • — statystycznych i archiwizacyjnych.

7. Informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 (RODO).

8.Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia,

–  przenoszenia danych,

– do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższe składać można mailem rodo@digicom.com.pl lub poprzez stronę www.digicom.com.pl lub na adres 95-100 Zgierz ul.Łęczycka 55

9. Mają Państwo pełną swobodę dotyczącą udostępniania swoich danych i wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wymagamy podania danych niezbędnych do zawarcia umowy zawartych w formularzu umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy. W pozostałych przypadkach niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości otrzymania ofert marketingowych, uczestniczenia np. w akcjach promocyjnych.

10. Mają Państwo prawo do wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych i zachowanie bezpieczeństwa wszelkich danych użytkowników naszego serwisu należy do najważniejszych zadań Digicom również w zakresie związanym z serwisem internetowym. Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje na temat polityki ochrony prywatności Digicom

 1. Wszelkie dane gromadzone w serwisie internetowym firmy Digicom istniejącym pod adresem strony internetowej www.digicom.com.pl , wykorzystywane są tylko przez upoważnionych do tego pracowników firmy Digicom i wyłącznie w celach informacyjnych.
 2. Informacje, o których mowa w poprzednim punkcie, przechowywane są w zabezpieczonych bazach danych i nie udostępniane firmom czy osobom trzecim.
 3. Digicom przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych kieruje się przepisami prawa w szczególności zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU.02.101.926 z późn. zm.).
 4. Rejestracja w serwisie oznacza akceptację regulaminu strony oraz zasad określonych w niniejszej polityce prywatności.
 5. Rejestrując się w serwisie internetowym firmy Digicom, wyrażają Państwo zgodę na odbiór informacji handlowych wysyłanych przez nas pocztą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU nr 144, poz. 1204). Zgoda obowiązuje do czasu jej odwołania. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z poszczególnych grup lub całkowicie wypisać się z systemu e-mailingowego naszej firmy.
 6. Każdy z zarejestrowanych użytkowników serwisu internetowego i systemu e-mailingowego Digicom może w każdej chwili poprosić o wgląd w swoje dane, ich poprawienie lub o ich usunięcie z baz danych Digicom. Upoważniony Pracownik Digicom dokona stosownych zmian natychmiast po otrzymaniu informacji od osoby, do której należą dane.
 7. Digicom zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym dokumencie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem umieszczenia zmian na stronie internetowej www.digicom.com.pl